Meer informatie

 • Huisartsenzorg
  U kunt bij de huisartsen terecht voor al uw vragen en klachten over uw algehele gezondheid.

  Kleine chirurgische ingrepen
  U kunt na beoordeling door één van de huisartsen een afspraak maken voor  kleine chirurgische ingrepen. Denkt u hierbij aan het verwijderen van een verdachte moedervlek, behandeling van ingegroeide teennagels, verwijderen van lipomen (vetbulten) of opgezette talgklieren en het verwijderen of behandelen van ouderdomswratten.

  Inbrengen en verwijderen van anti-conceptie spiraal
  U kunt voor het inbrengen of verwijderen van een spiraal terecht op het spreekuur van uw huisarts.  

  Acute chirurgische ingrepen/acute geneeskunde:
  Na een valpartij of ongelukje in de keuken kan het zijn dat u een wond heeft die moet worden gehecht of gelijmd. Ook kunt u bij ons terecht voor beoordeling van een acuut ongeval waarbij moet worden ingeschat of verder onderzoek nodig is. Belt u even met de assistente voordat u naar ons toekomst.

  Praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ)
  Het komt steeds vaker voor dat de patiënt met psychische of sociale problemen bij de huisarts komt. Om de toenemende vraag naar hulp op te kunnen vangen is onze huisartsenpraktijk versterkt met een praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ). Bij het vermoeden van psychische, sociale of verslavingsproblematiek (bijvoorbeeld depressie, slaapproblemen, rouwverwerking) kan de huisarts u naar de POH GGZ verwijzen voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek zal dan samen met u bekeken worden welke problemen er spelen en welk behandelaanbod/therapie het beste bij u past. Dit kan bijvoorbeeld een aantal gesprekken bij de POH GGZ zelf zijn, of verwijzing naar psycholoog, psychiater of maatschappelijk werker. De POH GGZ werkt nauw samen met uw huisarts en valt met de aangeboden zorg onder haar verantwoordelijkheid. De behandeling door de POH GGZ valt onder de reguliere huisartsenzorg en wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Dit gaat niet ten koste van uw eigen risico.

  Praktijkondersteuner (POH)  spreekuur CVRM (Cardiovasculair Risicomanagement)/hartfalen
  Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak in Nederland. De huisarts tracht een eerste of nieuw optreden van hart- en vaatziekten te voorkomen bij patiënten met een (verhoogd) risico. Hierin wordt de huisarts ondersteunt door de POH.  Zij begeleidt patiënten die eerder een hart- of vaatziekte hebben gehad, zoals hartinfarct, CVA of TIA. Maar ook patiënten die het risico lopen op hart- en vaatziekten met een hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol of Diabetes Mellitus. Jaarlijks wordt er bloed- en urineonderzoek verricht. Uw cholesterol, nierfunctie en suikergehalte wordt onderzocht. Vervolgens vindt een jaarlijkse controle bij de POH plaats. Zij bespreekt met u de uitslag en doet onderzoek naar uw bloeddruk, pols, lengte en gewicht. Ook bespreekt zij uw huidige medicatie en leefstijl met u. De POH werkt nauw samen met uw huisarts en valt met de aangeboden zorg onder haar verantwoording. Aanpassingen in uw medicatie of behandelplan vindt alleen plaats na overleg met de huisarts. U kunt voor de jaarlijkse controle telefonisch een afspraak maken via de assistente.  De controles door de POH worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering en gaan niet ten koste van het eigen risico. De laboratoriumonderzoeken en medicatie worden vergoed vanuit de basisverzekering en gaan wel ten koste van het eigen risico. Voor meer informatie kunt u de folders raadplegen, op de website van Coöperatie Rijn en Duin. (Klik hier .)

  Praktijkondersteuner (POH) spreekuur Astma/COPD
  Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen met een wisselend verloop. COPD is een chronische longziekte en een verzamelnaam voor chronische bronchitis waarbij de bronchiën chronisch ontstoken zijn of longemfyseem waarbij de longblaasjes beschadigd zijn. Astma en COPD  kunnen invloed hebben op uw dagelijks leven, werk en sport.  Ons doel is om patiënten met Astma en COPD een maximale kwaliteit van leven te geven. De POH probeert dit te realiseren via betere behandelmethoden en door begeleiding bij het veranderen van de leefstijl. Wanneer u de diagnose Astma of COPD hebt ziet de POH u in ieder geval jaarlijks voor controle. Tijdens deze controle komen een aantal zaken aan de orde, zoals het omgaan met klachten en beperkingen, instructie over medicatiegebruik, voorlichting over het ziektebeeld, voorlichting en aanpassing van uw woon- en werkomgeving. Zo nodig en indien gewenst kunt u begeleiding krijgen bij het stoppen met roken. De POH heeft een gespecialiseerde opleiding genoten en staan in het “stoppen met roken register”. Indien nodig wordt u doorverwezen naar een andere zorgverlener als longarts, diëtist of fysiotherapeut. De POH werkt nauw samen met uw huisarts en valt met de aangeboden zorg onder haar verantwoording. U kunt telefonisch een afspraak maken voor de jaarlijkse controle via de assistente. De behandeling en begeleiding door de POH en huisarts valt onder de basale huisartsenzorg en wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Medicatie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, maar komt wel ten laste van uw eigen risico. (Voor meer informatie en om de folders te raadplegen, kunt u hier klikken. U komt dan op de website van Coöperatie Rijn en Duin.)

  Praktijkondersteuner (POH) spreekuur Diabetes Mellitus
  Diabetes Mellitus oftewel suikerziekte is een chronische stofwisselingsziekte. Het doel van de diabeteszorg is het voorkomen, dan wel uitstellen van complicaties op korte en lange termijn. U ontvangt van de POH driemaandelijks een (digitaal) aanvraagformulier om bloed te laten prikken voor onderzoek naar uw nuchtere glucose en HbA1c (gemiddelde glucoses van de afgelopen twee maanden) en één keer per jaar om bloed te laten prikken en de urine in te leveren voor onderzoek naar uw nuchtere glucose, HbA1c , cholesterol en nierfunctie. Ook wordt er jaarlijks fundusonderzoek verricht. Hierbij worden foto’s gemaakt van de bloedvaatjes van het netvlies van uw ogen. Vervolgens vindt bij de POH de driemaandelijkse controles plaats. De POH doet onderzoek naar uw bloeddruk, lengte en gewicht, bespreekt de uitslag van uw driemaandelijks bloedonderzoek, uw medicatie en leefstijl. Ook verricht de POH één keer per jaar een voetonderzoek, waarbij zij de voeten inspecteert op risico’s die mogelijk aanvullend onderzoek of voorzorgsmaatregelen behoeven. De POH werkt nauw samen met uw huisarts en valt met de aangeboden zorg onder haar verantwoording. Indien nodig wordt u doorverwezen naar een andere zorgverlener als internist, diëtist, pedicure of fysiotherapeut. U kunt telefonisch een afspraak maken voor de driemaandelijkse controle via de assistente. De vergoeding valt onder het zorgprogramma Diabetes Mellitus van Coöperatie Rijn en Duin en wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar. De behandeling door de POH en huisarts gaan niet ten koste van uw eigen risico. De kosten van medicatie gaan wel ten koste van uw eigen risico. (Voor meer informatie kunt u de folders raadplegen, op de website van Coöperatie Rijn en Duin. Klik hier.)

  Praktijkondersteuner (POH) begeleiding Kwetsbare Ouderenzorg
  Dit zorgprogramma is bedoeld voor ouderen van 75 jaar of ouder die veel zorg nodig hebben,  afhankelijk zijn van zorg of een grotere kans maken op complicaties. De zorg wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met de huisarts, thuiszorg, fysiotherapeut, apotheker en diëtist. Het zorgprogramma is er op gericht u zo lang mogelijk thuis te laten wonen en u daarbij te ondersteunen. Er wordt aandacht besteed aan zaken die u zelf belangrijk vindt. Het gaat hierbij niet om ziekten, maar om zo goed mogelijk te blijven functioneren, dus om kwaliteit van leven. Aan de hand van een vragenlijst inventariseert de POH samen met u welke problemen er spelen op gebieden die voor het zelfstandig functioneren belangrijk zijn. Het gaat bijvoorbeeld om voeding, zelfverzorging, risico op vallen, geheugen, medicijngebruik en mantelzorgers.  Als er problemen zijn dan stelt de POH samen met u doelen op. Afhankelijk van de problemen en de doelen worden ook ook andere zorgverleners of uw mantelzorgers ingeschakeld. De doelen worden beschreven in een zogeheten persoonlijk zorgplan, zodat alle betrokkenen op de hoogte  zijn. (Voor meer informatie kunt u de folders raadplegen, op de website van Coöperatie Rijn en Duin. Klik hier.

  Doktersassistente
  Bij de assistente kunt u met veel vragen terecht. Dagelijks tussen 10:30 en 12:00 kunt u op afspraak bij de assistente terecht voor:  Hechtingen verwijderen – Wondbehandeling – Behandeling wratten – Het maken van een ECG (hartfilmpje) – 24 Uurs bloeddrukmeting – uitstrijkje Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. Vermoedt u een blaasontsteking, dan kunt u de urine ’s ochtends tussen 08.00 – 10.00u zonder afspraak langs brengen.

  Diëtiek (voedingsadvies)
  In onze praktijk is de Diëtistenpraktijk van Barbara van Eeden gevestigd. U kunt bij haar terecht voor voedings- en dieetadvies. U kunt hierbij denken aan voedingsadvies voor kinderen en volwassenen, vegetarische voeding, voedingsadvies bij gewichtsverlies, zwangerschap of sporten. Daarnaast geeft ze dieetadvies aan mensen met Diabetes mellitus, eetstoornissen, een te hoog cholesterol of hoge bloeddruk, maag- of darmklachten, onder- en overgewicht. Voor meer informatie: klik hier.

   

   

 • U bent van harte welkom bij huisartsenpraktijk Irisplein. Om ons werk goed te kunnen doen zijn er praktijkregels opgesteld. Door betreding van onze praktijk gaat u akkoord met onderstaande regels.

   

  Algemene regels

  • Bij calamiteiten dient u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk op te volgen.
  • Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit wettelijk verplicht.
  • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of het buitenterrein.
  • Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. is toegestaan, maar mag geen overlast veroorzaken. Graag willen wij dat u uw telefoon uit heeft staan, wanneer u in gesprek bent met de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente.
  • Drugs- en/of alcoholgebruik zijn niet toegestaan. Bent u onder invloed, dan kan u de toegang tot het gebouw geweigerd worden.
  • We accepteren geen diefstal en vandalisme en doen daarvan altijd aangifte bij de politie. Kosten worden in rekening gebracht.
  • Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten.  Dit betekent:    
   1. dat er geen medisch-inhoudelijke gegevens verstrekt worden aan derden zonder medeweten en goedkeuring van de patiënt.                                      
   2. dat er bij doorverwijzingen naar andere behandelaars in principe alleen gegevens verstrekt worden die relevant zijn voor de betreffende behandeling.                                                                   
   3. er alleen in uitzonderingsgevallen van bovenstaande regel wordt afgeweken, namelijk wanneer er gevaar dreigt (voor zichzelf of voor anderen) en/of wanneer de patiënt wilsonbekwaam of ontoerekeningsvatbaar is.
  • Bij klachten over (het functioneren van) een medewerker kan de patiënt hier een melding van maken. Dit kan rechtstreeks bij de medewerker, of bij de huisarts. Ook kunt u een brief sturen of telefonisch contact opnemen. Er treedt een klachtenprocedure in werking, waarover u als patiënt altijd geïnformeerd wordt. Onze klachtenregeling kunt u elders vinden op deze website.
  • Gespreksopnames maken, fotograferen of filmen is alleen toegestaan na toestemming van de zorgverlener (huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente).
  • Roken in het pand is verboden.
  • Huisdieren (m.u.v. hulphonden) zijn niet toegestaan.
  • Wapenbezit is niet toegestaan.
  • Auto’s en fietsen dienen in de daarvoor bestemde parkeervakken c.q. rekken geplaatst te worden.
  • Indien u telefonisch vragen heeft, kunnen wij hier niet uitgebreid op ingaan vanwege het bezet houden van de telefoon. Wij willen u dan ook vragen hiermee rekening te houden.
  • Herhalingsrecepten verzoeken wij u aan te vragen via onze website of via MijnGezondheid.net.
  • De patiënt dient volgens de wet WGBO (=wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) de huisarts volledig te informeren over zijn/haar gezondheid.
  • Passanten (patiënten die niet zijn ingeschreven) zonder Nederlandse Zorgverzekering betalen het consult contant. Hiervoor ontvangt u een rekening.

   

  Regels m.b.t. het spreekuur

  • Alleen spreekuur op afspraak.
  • Een afspraak is 10 minuten en hierin wordt 1 klacht besproken. Wilt u 2 klachten bespreken dan kan er een dubbele afspraak gemaakt worden. Indien u meer dan 2 klachten heeft, dient u dit van tevoren door te geven bij het maken van de afspraak en zullen er meerdere afspraken gemaakt moeten worden.
  • Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Zonder tijdige annulering van uw afspraak, is het sinds 1 januari 2011 toegestaan de gederfde consulttijd bij u in rekening te brengen. Deze tijd kunnen we niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

   

  Regels m.b.t. omgang met elkaar

  • Iedereen dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren zoals elkaar beleefd en met respect behandelen. Agressief gedrag wordt niet getolereerd.
  • Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy.
  • Geen gesprekken verstoren of hinderen.
  • Fysiek en verbaal geweld zijn niet toegestaan.
  • Geen ongewenste intimiteiten. Wij accepteren geen opmerkingen, grappen, gebaren, aanrakingen of elk ander gedrag waardoor een ander zich ongemakkelijk of bedreigd kan voelen.
  • Geen discriminatie. Daarmee bedoelen wij iemand pesten, beledigen, belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond afkomst, leeftijd, gedrag, godsdienst, uiterlijk of kleding.
  • Onze assistentes zijn deskundig en discreet, behandel hen met respect.
 • In onze praktijk worden geen medische keuringen uitgevoerd. Voor keuringen kunt u contact opnemen met:

  Keuringsarts Noordwijk (Achterzeeweg 1): 085-1309699, of klik hier om naar de website te gaan.

  Marente (Katwijk, Lisse, Oegstgeest, Hillegom): 071-4093333 of klik hier om naar de website te gaan. (Bent u lid, dan ontvangt u ledenkorting op uw rijbewijskeuring.)

  Scal (locatie Leiden): 071-5160020 (Rijbewijskeuringen 75+) of klik hier om naar de website te gaan.

  MCS arbo Warmond: 071-3012449 (Rijbewijskeuringen, verzekeringskeuringen, health check, enz.)

  Nauwkeurig.nl, Leiden: 088-1113456 of klik hier voor de website. (Rijbewijskeuringen, verzekering-, hypotheek- of sportkeuringen.)

  RegelZorg: klik hier  voor online informatie en aanmelding (Rijbewijskeuringen 75+/klein (i.v.m. medische reden)/groot: C, D, E)

  RijbewijskeuringHolland, Leiden: 085-1308791 of  klik hier voor de website (Rijbewijskeuringen 75+)